Odber vzoriek vôd na rozbor do laboratórií firmy Aquaseco s.r.o.

 

PRÍJEM VZORKY

 

 • zákazník sa telefonicky ohlási, že má záujem priniesť vzorku na analýzu;
 • oznámi o aké skúšky (ukazovatele) má záujem;
 • dozvie sa podmienky prijatia vzorky a ostatné dôležité informácie;
 • vzorku môže priniesť ihneď do laboratória;
 • ak zákazník, potrebuje odbornú konzultáciu o výsledkoch alebo o skúškach v laboratóriu je možná konzultácia s vedúcim laboratória, prípadne jeho zástupcom;
 • dlhodobé zákazky a projekty je potrebné prekonzultovať s vedúcim skúšobného laboratória alebo konateľom spoločnosti.


TERMÍNY PRIJATIA VZORKY

 • vzorky na chemickú analýzu sa preberajú denne od 7:30 do 16:00 v priestoroch našej spoločnosti;
 • mimo týchto hodín je potrebné dohodnúť sa telefonicky;
 • vzorky na mikrobiologickú a biologickú analýzu je potrebné priniesť v Pondelok, Utorok a v Stredu v čase od 7:30 do 12:00 hodiny.

 


ODBER VZORKY

 

 • vzorku na základnú fyzikálno-chemickú analýzu si môže zákazník odobrať sám a priniesť do laboratória;
 • v prípade požiadavky na odber vzorky pracovníkom našej spoločnosti je tento odber potrebné dohodnúť vopred telefonicky;
 • vzorku pitnej vody na mikrobiologickú a biologickú analýzu je potrebné odobrať povereným pracovníkom našej spoločnosti do sterilnej fľaše;
 • väčšinu fyzikálno-chemických parametrov je potrebné analyzovať do 24 hodín;
 • na niektoré ďalšie anorganické a organické skúšky je potrebné odbery vzoriek vykonať a konzultovať s odbornými pracovníkmi našej spoločnosti.


CENY ANALÝZ

 

 • platba za analýzu sa vykonáva pri odovzdaní vzorky do laboratória;
 • v prípade dlhodobej spolupráce sa platba vykonáva na základe dohody;
 • ceny sú uvedené v našom cenníku.

 


PROTOKOL O SKÚŠKE

 

 • po vykonaní analýzy skúšobné laboratórium vyhotoví pre zákazníka "Protokol o skúške";
 • Protokol o skúške obdrží buď osobne alebo poštou;
 • zákazník je upozornený, že v prípade zabezpečenia odberu vlastnými prostriedkami laboratórium zodpovedá len za kvalitu vykonaných skúšok;
 • výsledky skúšok sa týkajú len uvedených vzoriek a Protokol o skúškach nenahradzuje žiadne iné dokumenty.


SŤAŽNOSTI

 

 • podáva sa písomne na predpísanom tlačive, ktoré obdrží v sídle spoločnosti alebo ústnou formou u vedúceho organizácie;
 • výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia Protokolu o skúškach.